Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen, die u in één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst hebt/heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor de levering van een goed in meerdere deelzendingen of stukken, begint de herroepingstermijn op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzendingen of het laatste stuk in bezit heeft/heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Telefon: +49 (0)228 24331713
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
Telefax: +49 (0)228 24331723
www.stahlwerk-schweissgeraete.de
Hoofdstraat 4
DE-53332 Bornheim

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor een voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

14.1 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transacties hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval brengen wij u deze terugbetalingskosten in rekening.

Wij kunnen weigeren om u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons de annulering van dit contract heeft meegedeeld, terug te sturen naar of te overhandigen aan:
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór de termijn van 14 dagen opstuurt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

De wetgever biedt in bijlage 2 bij artikel 246a § 1 (2) zin 1 punt 1 en § 2 (2) nummer 2 EGBGB het volgende modelformulier voor herroeping:

Standaardformulier voor herroeping:
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

    Aan [naam, adres en eventueel telefaxnummer en e-mailadres van de ondernemer invullen door de ondernemer]:
    Ik / wij (*) herroep hierbij de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
    Besteld op (*) / ontvangen op (*)
    Naam van de consument(en)
    Adres van de consument(en)
    Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
    datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel