Právo na zrušení

Storno podmínky

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.
V případě smlouvy na několik druhů zboží, které jste si objednali v rámci jedné objednávky a které je dodáváno samostatně, začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali/ převzala poslední zboží.

V případě smlouvy na dodání zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte kontaktovat:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Telefon: +49 (0)228 24331713
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
Telefax: +49 (0)228 24331723
www.stahlwerk-schweissgeraete.de
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

14.1 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tím, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než je nejvýhodnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, které jste použili při původních transakcích, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudeme účtovat poplatky za toto vrácení.

Můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy, na adresu:
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Okamžité náklady na vrácení zboží nesete vy.
Případnou ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nutná k přezkoumání povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Ukončení storno podmínek

Zákonodárce uvádí v příloze 2 k článku 246a § 1 odst. 2 věta 1 bod 1 a § 2 odst. 2 číslo 2 EGBGB následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět.)

    Na adresu [vložte jméno, adresu a případně číslo faxu a e-mailovou adresu podnikatele podnikatelem]:
    Já / my (*) tímto odvolávám / odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
    Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
    Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
    Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v listinné podobě)
    datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Artikel