Prawo do odstąpienia od umowy

Zasady anulowania

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które zostały zamówione w jednym zamówieniu i które są dostarczane oddzielnie, okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku umowy na dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Telefon: +49 (0)228 24331713
E-Mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
Telefax: +49 (0)228 24331723
www.stahlwerk-schweissgeraete.de
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia, ale nie jest to wymagane.

Aby zachować okres na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

14.1 Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez użytkownika mamy obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innej metody dostawy niż najkorzystniejsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu korzystamy z tych samych środków płatności, z których korzystałeś w pierwotnych transakcjach, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie obciążymy Cię tymi opłatami za zwrot.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Użytkownik ponosi koszty ewentualnej utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obsługi, która nie jest konieczna do zbadania charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Koniec polityki anulowania

Ustawodawca przewiduje w załączniku 2 do art. 246a § 1 (2) zdanie 1 pkt 1 i § 2 (2) numer 2 EGBGB następujący wzór formularza odstąpienia od umowy:

Standardowy formularz odstąpienia od umowy:
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go).

    Do [wstawić nazwę, adres i, w stosownych przypadkach, numer telefaksu i adres e-mail przedsiębiorcy przez przedsiębiorcę]:
    Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
    Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
    Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
    Adres konsumenta(-ów)
    Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
    data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Artikel