Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres zastosowania
Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do sprzedaży towarów ruchomych przez STAHLWERK Schweissgeräte GmbH za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz platform handlowych eBay, Amazon i Hodd, chyba że istnieją indywidualne uzgodnienia.

§ 2 Język umowy
Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki. Każdy inny język umowy musi zostać wyraźnie uzgodniony. Takiego wyraźnego uzgodnienia nie może dokonać jedynie pracownik STAHLWERK rozmawiający z Klientem w innym języku na życzenie Klienta.

§ 3 Definicje
Użyte poniżej pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy odpowiadają definicjom prawnym w rozumieniu § 13 i 14 BGB w brzmieniu obowiązującym od dnia 13 czerwca 2014 r. Konsumentem jest zatem każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonując czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Spółka osobowa posiadająca zdolność prawną to spółka osobowa, która posiada zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 4 Zawarcie umowy i korekta wpisów

4.1 Sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej .stahlwerk-schweißgeräte.de
Ilustracje towarów, ich opisy, w tym powiązane informacje o cenach na stronie internetowej .stahlwerk-schweissgeraete.de nie stanowią wiążących ofert umownych, ale raczej prośby o złożenie ofert przez klienta. Klikając przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na tej stronie głównej na końcu procesu zamawiania, klient składa wiążącą ofertę zakupu po podanej wcześniej cenie całkowitej. Przed dokonaniem tej czynności klient ma możliwość sprawdzenia poprawności swojego zamówienia oraz jego zmiany lub całkowitego usunięcia poprzez kliknięcie przycisku "zmień" lub "usuń". STAHLWERK jest uprawniony do przyjęcia lub odrzucenia oferty klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania

4.2 Sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy handlowej ebay
Powyższe postanowienia § 4 lit. a) nie mają wpływu na oferty składane na platformie handlowej ebay. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe ebay mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania. W szczególności zawarcie umowy reguluje § 6 Ogólnych Warunków Handlowych eBay. W szczególności zastosowanie mają następujące postanowienia:
Na platformie handlowej eBay użytkownik może skorygować kolejność aukcji po złożeniu oferty, nie klikając "potwierdź ofertę" na stronie, która się wówczas otworzy, lecz klikając "wstecz" w przeglądarce. W przeciwnym razie wiążąca umowa zostanie zawarta, jeśli użytkownik złoży najwyższą ofertę do końca aukcji.
W przypadku ofert kup teraz, użytkownik może skorygować zamówienie po kliknięciu przycisku "Kup teraz", nie klikając przycisku "Kontynuuj" lub "Potwierdź" na stronie, która zostanie otwarta, ale klikając przycisk "Wstecz" w przeglądarce. Kliknięcie przycisku "Kontynuuj" lub "Potwierdź" powoduje zawarcie wiążącej umowy. Kupujący może również zaakceptować oferty na kilka przedmiotów, umieszczając je w koszyku i dokonując natychmiast następującego po tym procesu płatności. Powyższe dotyczy możliwości korekty.

4.3 Sprzedaż towarów za pośrednictwem AMAZON.
Oferty na platformie handlowej AMAZON pozostają nienaruszone przez powyższe postanowienia § 4.1. W tym zakresie Ogólne Warunki Handlowe Amazon mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.
Należy w szczególności pamiętać, że potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty. Przyjęcie ma miejsce w momencie wysyłki towarów.

4.4 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Adeo.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Adeo. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Adeo mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.5 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Cdiscount.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Cdiscount. W tym zakresie Ogólne Warunki Handlowe Cdiscount mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.6 Sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy Conrad.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Conrad. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Conrad mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.7 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Galaxus.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Galaxus. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Galaxus mają zastosowanie wyłącznie do zawierania umów w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.8 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Hood.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Hood. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Hood mają zastosowanie wyłącznie do zawierania umów w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.9 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Hornbach.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Hornbach. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Hornbach mają zastosowanie wyłącznie do zawierania umów w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.10 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Manomano Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy.
Oferty na platformie handlowej Manomano Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy pozostają nienaruszone przez powyższe postanowienia § 4.1. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Manomano mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.11 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Nordwest Handel AG.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Nordwest Handel AG. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Nordwest Handel AG mają zastosowanie wyłącznie do zawierania umów w ich materialnym zakresie zastosowania.

4.12. Sprzedaż towarów za pośrednictwem Kaufland Niemcy, Austria, Polska, Słowacja i Czechy.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Kaufland w Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji i Czechach. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Kaufland mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.13 Sprzedaż towarów za pośrednictwem OBI.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej OBI. W tym zakresie do zawarcia umowy zastosowanie mają wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe OBI w ich przedmiotowym zakresie obowiązywania.

4.14 Sprzedaż towarów za pośrednictwem OTTO Market.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej OTTO Market. W związku z tym Ogólne warunki handlowe OTTO Market mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

4.15 Sprzedaż towarów za pośrednictwem Voelkner.
Powyższe postanowienia § 4.1 nie mają wpływu na oferty na platformie handlowej Voelkner. W związku z tym Ogólne Warunki Handlowe Voelkner mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy w ich istotnym zakresie zastosowania.

§ 5 Zastrzeżenie własności
Dostarczone towary pozostają własnością STAHLWERK do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Gwarancja producenta
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie naruszają gwarancji udzielonej przez producenta towaru. Gwarancja producenta nie ogranicza roszczeń ustawowych.

§ 7 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie naruszają ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przysługującego klientowi, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312 g BGB w związku z § 355 BGB.

§ 8 Roszczenia z tytułu wad i odszkodowanie

8.1 Wspólne przepisy dotyczące umów ze wszystkimi klientami, w szczególności konsumentami i przedsiębiorcami.
W przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, rażącego niedbalstwa, umyślności, zamiaru oszustwa lub odpowiedzialności deliktowej, a także w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w budynku zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość, przepisy ustawowe mają zastosowanie bez ograniczeń.
Jeśli jeden z wyżej wymienionych przypadków nie ma zastosowania, przepisy ustawowe są ograniczone w następujący sposób:
Roszczenia z tytułu wady są ograniczone do późniejszego spełnienia, ograniczenia i odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, chyba że anulowanie nie wchodzi w rachubę ze względów praktycznych. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze pozostają w zakresie ustawowym, ale dla przedsiębiorców tylko w zakresie, w jakim nic przeciwnego nie jest przewidziane w punkcie b. poniżej.

8.2 Ograniczenia dotyczące umów z przedsiębiorcami
Jeśli przy zawieraniu umowy nie działałeś wyłącznie lub w przeważającej mierze w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek, termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad uregulowanych w § 437 nr 1 i nr 3 BGB w przypadku zakupu rzeczy ruchomych wynosi jeden rok od otrzymania towaru, chyba że zachodzi przypadek z § 438 ust. 1 nr 1 lub nr 2 BGB.
W przypadku umów zakupu wyżej wymienionych przedmiotów, okres przedawnienia roszczeń określonych w § 437 nr 2 BGB wynosi dwa lata od otrzymania towaru, chyba że zachodzi przypadek § 438 ust. 1 nr 1 lub nr 2 BGB.
Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwykłego zaniedbania zastępcy STAHLWERK są wykluczone, chyba że STAHLWERK ponosi dodatkową winę, a zastępca nie naruszył żadnego obowiązku, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu Klient może regularnie polegać (tzw. obowiązki kardynalne).
Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do szkód typowych dla tego rodzaju transakcji.

§ 9 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów pomiędzy STAHLWERK a kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego w rozumieniu § 38 ust. 1 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO) jest Bonn.

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

§ 10 Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem .ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów.

§ 11 Przechowywanie tekstu umowy

11.1 Strona główna.
Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje poprzednie zamówienia w obszarze "Logowanie", jeśli zarejestrował się jako klient i zalogował się za pośrednictwem strony internetowej przy użyciu swoich danych dostępu.

11.2 eBay.
eBay zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może również przeglądać swoje poprzednie zamówienia osobno na swoim koncie eBay.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.3 Amazon.
Amazon zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta Amazon.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.4 Adeo.
Adeo zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta Adeo.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.5 Cdiscount.
Cdiscount zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje poprzednie zamówienia na swoim koncie klienta w Cdiscount.
Przechowujemy kopię tekstu umowy.

11.6 Conrad.
Conrad zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta w Conrad.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.7 Galaxus.
Galaxus zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta Galaxus.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.8 Hood.
Hood zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta w Hood.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.9 Hornbach.
Hornbach zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta Hornbach.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.10 Manomano Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy.
Manomano Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje poprzednie zamówienia na swoim koncie klienta w Manomano Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.11 Nordwest Handel AG.
Nordwest Handel AG zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje poprzednie zamówienia na swoim koncie klienta w Nordwest Handel AG.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.12 Kaufland Niemcy, Austria, Polska, Słowacja i Czechy.
Niemcy, Austria, Polska, Słowacja i Czechy zapisują tekst umowy i wysyłają dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje poprzednie zamówienia złożone w Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji i Czechach na swoim koncie klienta.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.13 OBI.
OBI zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą elektroniczną. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta w OBI.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.14 OTTO Market.
OTTO Market zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą e-mail. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta w OTTO Market.
Zachowujemy kopię tekstu umowy.

11.15 Voelkner.
Voelkner zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia pocztą e-mail. Użytkownik może przeglądać swoje wcześniejsze zamówienia na koncie klienta Voelkner.
Przechowujemy kopię tekstu umowy.

§ 12 Warunki gwarancji
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH udziela wszystkim klientom, którzy zakupią elektroniczne urządzenia spawalnicze marki Stahlwerk bezpośrednio od STAHLWERK Schweissgeräte GmbH, oprócz ustawowych roszczeń z tytułu wad zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB), siedmioletniej gwarancji trwałości w rozumieniu § 443 BGB zgodnie z następującymi warunkami gwarancji.

12.1 Gwarant
Gwarantem jest spółka:
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim
Telefon: +49 (0)228 24331713
Fax: +49 (0)228 24331723
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
www.stahlwerk-schweissgeraete.de


Gwarancja musi być dochodzona od gwaranta.

12.2 Indywidualny zakres zastosowania.
Gwarancja ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów.

12.3 Terytorialny zakres zastosowania.
Gwarancja obowiązuje na całym świecie.

12.4 Materialny zakres zastosowania.
Siedmioletnia gwarancja dotyczy wyłącznie elektronicznych urządzeń spawalniczych, przecinarek plazmowych, ładowarek akumulatorów samochodowych, wkładów filtracyjnych do przyłbic spawalniczych i sprężarek powietrza marki STAHLWERK, które zostały dostarczone przez STAHLWERK Schweißgeräte GmbH od dnia 1 stycznia 2020 r. W przypadku urządzeń dostarczonych przez STAHLWERK Schweißgeräte GmbH do dnia 31 grudnia 2019 r. nadal obowiązuje poprzednia pięcioletnia gwarancja, która ma taką samą treść jak obecna siedmioletnia gwarancja, z wyjątkiem krótszego okresu gwarancji.

12.5 Techniczny zakres zastosowania.
Gwarancja obejmuje wszystkie komponenty w obudowie urządzenia. W szczególności dotyczy ona płytki drukowanej i falownika. Nie obejmuje ona obudowy i jej elementów zewnętrznych oraz części łączących, takich jak wąż lub zacisk uziemienia. Gwarancja nie obejmuje również dostarczonych akcesoriów, które nie są używane wewnątrz urządzenia.

12.6 Treść roszczenia gwarancyjnego.
Gwarancja uprawnia klienta do bezpłatnej naprawy wszelkich uszkodzonych części objętych gwarancją.

12.7 Upoważnienie do kolejnych dostaw.
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH jest upoważniona do dostarczenia nowego urządzenia zamiast naprawy.

12.8 Upoważnienie do wymiany w przypadku modeli wycofanych z produkcji.
Jeżeli identyczne urządzenie nie jest już sprzedawane przez STAHLWERK Schweissgeräte GmbH lub producenta urządzenia w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, STAHLWERK Schweissgeräte GmbH jest uprawniona do dostarczenia klientowi urządzenia równoważnego lub wyższej jakości, które nie spełnia wymagań technicznych urządzenia w celu spełnienia roszczenia gwarancyjnego klienta. Równoważność nie jest określana na podstawie wartości wymiany w momencie roszczenia gwarancyjnego, ale na podstawie wartości w momencie zakupu.

12.9 Wykluczenie dalszych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie.
Z tytułu gwarancji nie przysługują żadne dalsze roszczenia. W szczególności nie ma roszczeń odszkodowawczych, zwłaszcza o odszkodowanie za szkody następcze.

12.10 Czas trwania i początek gwarancji.
Okres gwarancji wynosi siedem lat i rozpoczyna się w momencie odbioru towarów. Przykład: Odbiór towaru w dniu 30.06.2020 r. Początek okresu gwarancyjnego: 30.06.2020 r. Koniec okresu gwarancyjnego: 29.06.2027 r.

12.11 Związek z roszczeniami ustawowymi.
Gwarancja ma zastosowanie dodatkowo do ustawowych roszczeń z tytułu wad. Gwarancja w żaden sposób ich nie ogranicza.

12.12 Reklamacja.
Roszczenia z tytułu gwarancji należy dochodzić poprzez przesłanie do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH zgłoszenia naprawy w formie tekstowej oraz poprzez przesłanie urządzenia do STAHLWERK Schweissgeräte GmbH. Dla zachowania okresu gwarancji (= koniec okresu gwarancji, patrz punkt 10 powyżej) wystarczające jest otrzymanie żądania naprawy w formie tekstowej w okresie gwarancji, jeżeli towar zostanie następnie odebrany przez STAHLWERK Schweissgeräte GmbH w ciągu tygodnia od zakończenia okresu gwarancji.

12.13 Koszty wysyłki.
Koszty wysyłki do STAHLWERK Schweißgeräte GmbH ponosi klient. Koszty przesyłki zwrotnej od producenta STAHLWERK Schweißgeräte GmbH do klienta ponosi STAHLWERK.
Jeżeli siedziba Nabywcy w chwili zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi różni się od jego siedziby w chwili zakupu i jeżeli siedziba Nabywcy w chwili zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Norwegii lub Szwajcarii, Stahlwerk ponosi tylko te koszty przesyłki zwrotnej, które powstałyby, gdyby towar został zwrócony do siedziby Nabywcy w chwili zawarcia umowy kupna. Ze względu na dodatkowe koszty Stahlwerk może uzależnić wysyłkę zwrotną od uprzedniego zwrotu kosztów przez Nabywcę.

12.14 Wyłączenie rękojmi.
Gwarancja jest wyłączona, jeżeli wada została spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem. W szczególności gwarancja jest wyłączona, jeśli wada jest spowodowana nieprzestrzeganiem przez klienta instrukcji obsługi lub samodzielnym wykonywaniem prac naprawczych wewnątrz urządzenia. Gwarancja jest również wyłączona, jeśli wada została spowodowana przypadkowym zdarzeniem zewnętrznym.

§ 13 Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które zostały zamówione w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane oddzielnie, okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.
W przypadku umowy na dostawę towarów w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach, okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim
Telefon: +49 (0)228 24331713
Faks: +49 (0)228 24331723
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
www.stahlwerk-schweissgeraete.de


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.1 Konsekwencje odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat za zwrot płatności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Towary należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres.
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim
 

lub do jego przekazania. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni.
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Użytkownik ponosi koszty utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Artikel