Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied
De volgende algemene voorwaarden gelden voor de verkoop van roerende goederen door STAHLWERK Schweissgeräte GmbH via deze homepage en via de handelsplatformen eBay, Amazon en Hodd, voor zover er geen afzonderlijke overeenkomsten zijn.

§ 2 Taal van het contract
De contracttaal is uitsluitend Duits. Een andere contracttaal moet uitdrukkelijk worden overeengekomen. Een dergelijke uitdrukkelijke overeenkomst kan niet tot stand komen doordat een medewerker van STAHLWERK op verzoek van de Klant in een andere taal met de Klant spreekt.

§ 3 Definities
De hierna gebruikte begrippen consument en ondernemer komen overeen met de wettelijke definities in de zin van § 13 en § 14 BGB in de sinds 13 juni 2014 geldende versie. Dienovereenkomstig is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn handel, bedrijf of beroep liggen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Een maatschap met rechtsbevoegdheid is een maatschap die rechten kan verwerven en verplichtingen kan aangaan.

§ 4 Totstandkoming van de overeenkomst en correctie van vermeldingen

4.1 Verkoop van goederen via de homepage .stahlwerk-schweißgeräte.de
Afbeeldingen van goederen, beschrijvingen van dezelfde, met inbegrip van de bijbehorende prijsinformatie op de website .stahlwerk-schweissgeraete.de zijn geen bindende contractuele aanbiedingen, maar eerder verzoeken tot het indienen van aanbiedingen door de klant. Door op deze homepage aan het einde van het bestelproces op de knop "bestellen met betalingsverplichting" te klikken, doet de klant een bindend aanbod tot aankoop tegen de vooraf getoonde totaalprijs. Voordat je dit doet, heb je de mogelijkheid om de juistheid van je bestelling te controleren en deze te wijzigen of volledig te verwijderen door op de knop wijzigen of verwijderen te klikken. STAHLWERK heeft het recht om een aanbod van de klant binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te accepteren of af te wijzen.

4.2 Verkoop van goederen via het ebay handelsplatform
Aanbiedingen op het ebay handelsplatform worden niet beïnvloed door de bovenstaande bepalingen van § 4 a.. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van ebay uitsluitend van toepassing op het sluiten van het contract in hun materiële toepassingsgebied. In het bijzonder geldt voor het sluiten van de overeenkomst § 6 van de Algemene Voorwaarden van eBay. In het bijzonder geldt het volgende:
Op het handelsplatform eBay kun je de volgorde van veilingen nadat je een bod hebt uitgebracht corrigeren door niet op "bod bevestigen" te klikken op de pagina die dan wordt geopend, maar door in je browser op "terug" te klikken. Anders komt er een bindende overeenkomst tot stand als u aan het einde van de veiling het hoogste bod hebt geplaatst.
Bij koop-het-nu-aanbiedingen kunt u de bestelling corrigeren nadat u op "Koop nu" hebt geklikt door niet op "Doorgaan" of "Bevestigen" te klikken op de pagina die dan wordt geopend, maar door op "Terug" in uw browser te klikken. Als u op "doorgaan" of "bevestigen" klikt, wordt er een bindende overeenkomst gesloten. De koper kan ook aanbiedingen voor meerdere artikelen accepteren door de artikelen in het winkelmandje te plaatsen en het betalingsproces direct daarna af te ronden. Het bovenstaande is van toepassing op de correctiemogelijkheden.

4.3 Verkoop van goederen via AMAZON.
Aanbiedingen op het handelsplatform AMAZON blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Amazon uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.
Houd er in het bijzonder rekening mee dat een orderbevestiging geen aanvaarding van het aanbod inhoudt. Aanvaarding vindt plaats wanneer de goederen worden verzonden.

4.4 Verkoop van goederen via Adeo.
Aanbiedingen op het handelsplatform Adeo blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Adeo uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.5 Verkoop van goederen via Cdiscount.
Aanbiedingen op het handelsplatform Cdiscount blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Cdiscount uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst in hun materiële toepassingsgebied.

4.6 Verkoop van goederen via Conrad.
Aanbiedingen op het handelsplatform Conrad blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. De algemene voorwaarden van Conrad zijn uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.7 Verkoop van goederen via Galaxus.
Aanbiedingen op het Galaxus-handelsplatform blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Galaxus uitsluitend van toepassing op het sluiten van contracten binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.8 Verkoop van goederen via Hood.
Aanbiedingen op het handelsplatform Hood blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Hood uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.9 Verkoop van goederen via Hornbach.
Aanbiedingen op het Hornbach handelsplatform blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. De Algemene Voorwaarden van Hornbach zijn uitsluitend van toepassing op het sluiten van overeenkomsten binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.10. Verkoop van goederen via Manomano Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië.
Aanbiedingen op het handelsplatform van Manomano Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de algemene voorwaarden van Manomano uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.11. Verkoop van goederen via Nordwest Handel AG.
Aanbiedingen op het handelsplatform van Nordwest Handel AG blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. De Algemene Voorwaarden van Nordwest Handel AG zijn uitsluitend van toepassing op het sluiten van overeenkomsten binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.12. Verkoop van goederen via Kaufland Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië.
Aanbiedingen op het handelsplatform van Kaufland in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht zijn de Algemene Voorwaarden van Kaufland uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.13. Verkoop van goederen via OBI.
Aanbiedingen op het OBI handelsplatform blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. De Algemene Voorwaarden van OBI zijn uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.14. Verkoop van goederen via OTTO Market.
Aanbiedingen op het handelsplatform OTTO Market blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. In dit opzicht gelden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van OTTO Market voor het afsluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

4.15. Verkoop van goederen via Voelkner.
Aanbiedingen op het handelsplatform Voelkner blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen van § 4.1. De Algemene Voorwaarden van Voelkner zijn uitsluitend van toepassing op het sluiten van de overeenkomst binnen hun materiële toepassingsgebied.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van STAHLWERK tot de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie van de fabrikant
De garantie van de fabrikant van de goederen wordt door deze Algemene Voorwaarden niet aangetast. Een eventuele fabrieksgarantie beperkt de wettelijke aanspraken niet.

§ 7 Wettelijk recht op annulering
Elk wettelijk recht op annulering waarop de klant aanspraak kan maken, in het bijzonder het recht op annulering volgens § 312 g BGB in combinatie met § 355 BGB, blijft onaangetast door deze Algemene Voorwaarden.

§ 8 Vorderingen wegens gebreken en schadevergoeding

8.1 Gemeenschappelijke regelingen voor contracten met alle klanten, in het bijzonder consumenten en ondernemers.
In geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, grove nalatigheid, opzet, bedrieglijke opzet of aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, evenals in het geval van zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt, zijn de wettelijke bepalingen onbeperkt van toepassing.
Als een van de bovengenoemde gevallen niet van toepassing is, zijn de wettelijke bepalingen als volgt beperkt:
Aanspraken op grond van een gebrek zijn beperkt tot nakoming achteraf, vermindering en herroeping. Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij annulering om praktische redenen niet mogelijk is. In dit geval blijven aanspraken op schadevergoeding binnen de wettelijke reikwijdte, maar alleen voor ondernemers voor zover hieronder onder b. niets anders is bepaald.

8.2 Beperkingen voor overeenkomsten met ondernemers
Wanneer u bij het sluiten van het contract niet uitsluitend of overwegend in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit hebt gehandeld, bedraagt de verjaringstermijn voor de in § 437 nr. 1 en nr. 3 BGB geregelde vorderingen wegens gebreken bij de koop van roerende zaken één jaar na ontvangst van de zaken, tenzij er sprake is van een geval van § 438 lid 1 nr. 1 of nr. 2 BGB.
In het geval van koopovereenkomsten voor de voornoemde zaken bedraagt de verjaringstermijn voor de in § 437 nr. 2 BGB genoemde vorderingen twee jaar na ontvangst van de goederen, tenzij er sprake is van een geval van § 438 lid 1 nr. 1 of nr. 2 BGB.
Aanspraken op schadevergoeding op grond van eenvoudige nalatigheid van een plaatsvervanger van STAHLWERK zijn uitgesloten, tenzij STAHLWERK bovendien schuld treft en de plaatsvervanger geen verplichtingen heeft geschonden waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de Klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale plichten).
Schadeclaims zijn beperkt tot de schade die typisch is voor transacties van dit type.

§ 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen tussen STAHLWERK en handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 38 lid 1 ZPO is uitsluitend Bonn bevoegd.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

§ 10 Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op .ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.

§ 11 Opslag van de contracttekst

11.1 Voorpagina.
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw bestellingen uit het verleden bekijken in het gedeelte "Login" als u zich als klant hebt geregistreerd en met uw toegangsgegevens via de website bent ingelogd.

11.2 eBay.
eBay slaat de contracttekst op en stuurt je de bestelgegevens per e-mail. Je kunt je eerdere bestellingen ook afzonderlijk in je eBay-account bekijken.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.3 Amazon.
Amazon slaat de contracttekst op en stuurt je de bestelgegevens per e-mail. Je kunt je eerdere bestellingen bekijken in je Amazon-klantenaccount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.4 Adeo.
Adeo slaat de tekst van het contract op en stuurt je de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw Adeo-klantenaccount.
Wij bewaren een kopie van de tekst van het contract.

11.5 Cdiscount.
Cdiscount slaat de tekst van het contract op en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantaccount bij Cdiscount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.6 Conrad.
Conrad bewaart de tekst van het contract en stuurt je de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantenaccount bij Conrad.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.7 Galaxus.
Galaxus bewaart de tekst van de overeenkomst en stuurt u de bestelgegevens per e-mail toe. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw Galaxus klantaccount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.8 Hood.
Hood slaat de tekst van het contract op en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantaccount bij Hood.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.9 Hornbach.
Hornbach bewaart de tekst van het contract en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw Hornbach klantaccount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.10 Manomano Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië.
Manomano Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië bewaart de tekst van het contract en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw bestellingen uit het verleden bekijken in uw klantenaccount bij Manomano Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië.
Wij bewaren een kopie van de tekst van het contract.

11.11 Nordwest Handel AG.
Nordwest Handel AG bewaart de tekst van het contract en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantenaccount bij Nordwest Handel AG.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.12 Kaufland Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië.
Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië slaat de tekst van het contract op en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bij Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië bekijken in uw klantenaccount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.13 OBI.
OBI bewaart de tekst van het contract en stuurt u de bestelgegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantenaccount bij OBI.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

11.14 OTTO Markt.
OTTO Market bewaart de tekst van het contract en stuurt u de ordergegevens per e-mail. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in uw klantenaccount bij OTTO Market.
Wij bewaren een kopie van de tekst van het contract.

11.15 Voelkner.
Voelkner bewaart de tekst van het contract en stuurt je de ordergegevens per e-mail. U kunt uw bestellingen uit het verleden bekijken in uw Voelkner-klantenaccount.
Wij bewaren een kopie van de contracttekst.

§ 12 Garantiebepalingen
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH verleent alle klanten die rechtstreeks bij STAHLWERK Schweissgeräte GmbH elektronische lasapparaten van het merk Stahlwerk kopen, naast de wettelijke garantieclaims volgens het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) een duurzaamheidsgarantie van zeven jaar in de zin van § 443 BGB volgens de volgende garantievoorwaarden.

12.1 Garant
De garantieverstrekker is de firma
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim
Telefoon: +49 (0)228 24331713
Fax: +49 (0)228 24331723
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
www.stahlwerk-schweissgeraete.de


De garantie moet worden ingeroepen tegen de garant.

12.2 Persoonlijk toepassingsgebied.
De garantie geldt zowel voor ondernemers als voor consumenten.

12.3 Territoriaal toepassingsgebied.
De garantie is wereldwijd van toepassing.

12.4 Materiële toepasselijkheid.
De garantie van zeven jaar geldt enkel voor elektronische lasapparaten, plasmasnijders, acculaders voor voertuigen, filterpatronen voor lashelmen en luchtcompressoren van het merk STAHLWERK die vanaf 1 januari 2020 door STAHLWERK Schweißgeräte GmbH geleverd werden. Voor apparaten die tot 31 december 2019 door STAHLWERK Schweißgeräte GmbH werden geleverd, blijft de vorige garantie van vijf jaar van toepassing, die dezelfde inhoud heeft als de huidige garantie van zeven jaar, met uitzondering van de kortere garantieperiode.

12.5 Technisch toepassingsgebied.
De garantie heeft betrekking op alle componenten in de behuizing van het apparaat. Ze is in het bijzonder van toepassing op de printplaat en de omvormer. De garantie geldt niet voor de behuizing en de externe componenten en verbindingsonderdelen, zoals de slangpakking of de aardklem. De garantie geldt ook niet voor meegeleverde accessoires die niet in het apparaat worden gebruikt.

12.6 Inhoud van de garantieclaim.
De garantie geeft recht op gratis reparatie van beschadigde onderdelen die onder de garantie vallen.

12.7 Toestemming voor nalevering.
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH is gerechtigd om in plaats van reparatie een nieuw apparaat te leveren.

12.8 Vervangingsbevoegdheid voor uit de handel genomen modellen.
Als STAHLWERK Schweissgeräte GmbH of de fabrikant van het apparaat op het moment van het indienen van de garantieclaim een identiek apparaat niet meer verkoopt, heeft STAHLWERK Schweissgeräte GmbH het recht om de klant een apparaat van gelijkwaardige of betere kwaliteit te leveren dat niet voldoet aan de technische eisen van het apparaat om aan de garantieclaim van de klant te voldoen. De gelijkwaardigheid wordt niet bepaald door de vervangingswaarde ten tijde van de garantieclaim, maar door de waarde ten tijde van de aankoop.

12.9 Uitsluiting van verdere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding.
Er zijn geen verdere aanspraken onder de garantie. In het bijzonder zijn er geen aanspraken op schadevergoeding, in het bijzonder niet op vergoeding van gevolgschade.

12.10 Duur en aanvang van de garantie.
De garantieperiode bedraagt zeven jaar en begint bij ontvangst van de goederen. Voorbeeld: Ontvangst van de goederen op 30/06/2020. Begin van de garantieperiode: 30/06/2020. Einde van de garantieperiode: 29/06/2027.

12.11 Relatie tot wettelijke aanspraken.
De garantie geldt naast de wettelijke aanspraken op gebreken. Deze worden op geen enkele wijze beperkt door de garantie.

12.12 Aanspraak.
De garantie moet worden uitgeoefend door het reparatieverzoek in tekstvorm naar STAHLWERK Schweissgeräte GmbH te sturen en door het apparaat naar STAHLWERK Schweissgeräte GmbH te sturen. Voor de naleving van de garantietermijn (= einde van de garantietermijn, zie punt 10 hierboven) is de ontvangst van het reparatieverzoek in tekstvorm binnen de garantietermijn voldoende als de goederen vervolgens binnen een week na afloop van de garantietermijn door STAHLWERK Schweissgeräte GmbH worden ontvangen.

12.13 Verzendkosten.
De verzendkosten naar STAHLWERK Schweissgeräte GmbH zijn voor rekening van de klant. De kosten voor de retourzending van de fabrikant STAHLWERK Schweißgeräte GmbH naar de klant zijn voor rekening van STAHLWERK.
Als de vestigingsplaats van de koper op het moment van de garantieclaim afwijkt van zijn vestigingsplaats op het moment van aankoop en als de vestigingsplaats op het moment van de garantieclaim niet in een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland ligt, draagt Stahlwerk alleen de kosten voor de retourzending die zouden ontstaan als de goederen zouden worden teruggestuurd naar de vestigingsplaats van de koper op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Vanwege de extra kosten kan Stahlwerk de retourzending afhankelijk maken van een voorafgaande vergoeding door Koper.

12.14 Uitsluiting van garantie.
De garantie is uitgesloten indien het gebrek is ontstaan door een onjuiste behandeling van het apparaat. In het bijzonder is de garantie uitgesloten als het defect te wijten is aan het feit dat de klant de gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd of zelf reparaties aan het apparaat heeft uitgevoerd. De garantie is ook uitgesloten als het defect is veroorzaakt door een toevallige externe gebeurtenis.

§ 13 Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen.
In het geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken, begint de herroepingstermijn op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim
Telefoon: +49 (0)228 24331713
Fax: +49 (0)228 24331723
E-mail: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
www.stahlwerk-schweissgeraete.de


van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor een voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.


13.1 Gevolgen van annulering.
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling terugbetalingskosten in rekening brengen.
We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.


U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons de annulering van dit contract heeft meegedeeld, terug te sturen naar.
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de toestand, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Artikel